ARCADI

Arcadi Oliveres Boadella va néixer a Barcelona l’any 1945 al barri de l’Esquerra de l’Eixample. Va estudiar Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona i va obtenir el títol de llicenciat l’any 1968. Des de l’any 1966 es va implicar molt activament en les assemblees clandestines del Sindicat Democràtic d’Estudiants, participant a la famosa “caputxinada”, assemblea clandestina d’estudiants celebrada a l’església dels Caputxins de Sarrià, sota el setge policial. El maig de 1968 és processat pel Tribunal d’Ordre Públic i jutjat per reunió clandestina, essent absolt gràcies als informes favorables del degà de la Facultat d’Economia i la defensa de l’advocat Francesc Casares.

En el període dels anys 70 es va implicar en diferents activitats en favor de la democràcia i l’autogovern de Catalunya. Així, per exemple, va participar a l’Assemblea de Catalunya. Però l’activitat més destacada en aquests anys és, sens dubte, la seva militància a Pax Christi. Un altre fet destacat va ser, l’estiu de 1976, l’organització de diferents marxes ciutadanes (Marxa per la Llibertat) per tota Catalunya, reclamant “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”. En una d’aquestes marxes, prohibides pel govern, l’Arcadi Oliveres és detingut per la Guàrdia Civil a La Sènia, passant 72 hores a la garjola.

L’any 1993 va obtenir el títol de Doctor, amb una tesi sobre el cicle de l’economia de defensa i va guanyar una plaça com a professor titular del Departament d’Economia Aplicada, impartint classes majoritàriament a la Facultat de Ciències Polítiques, a més d’altres centres de la mateixa universitat.

L’any 1981 va començar a militar a l’organització Justícia i Pau. El desembre de l’any 2001, després de la mort d’en Joan Gomis (llavors president de l’organització), va ser elegit president d’aquesta entitat, càrrec que manté a l’actualitat. En tots aquests anys, l’Arcadi Oliveres ha dedicat les seves energies a múltiples qüestions en defensa dels drets humans, la pau i la justícia social.

Algunes activitats destacades:

-Campanya en favor del 0,7% .
-Primera campanya en favor de l’Objecció Fiscal a la despesa militar i la constitució de l’Assemblea d’Objectors Fiscals (1983).
-Campanya contra la llei reguladora de l’objecció de consciència i en suport de la insubmissió (1984).
-Constitució de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat (també el 1984), de la qual és president.
-Campanya contra l’ingrés d’Espanya a l’OTAN (1986).
-Cofundador de la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (reunions d’Utrecht, 1984 i Malmö, 1987).
-Mobilitzacions contra la primera guerra del Golf (1991).
-Gran campanya en favor de la cancel·lació del deute extern (1999).
-Promoció de la banca ètica a Catalunya, essent elegit president honorari de la Plataforma Finançament Ètic i Solidari (FETS) el 1999.
-Les mobilitzacions contra la guerra de l’Iraq (2003).

En els últims anys, el seu activisme s’ha incrementat de forma exponencial, amb una mitjana de dues o tres conferències diàries, a més d’intervencions als mitjans de comunicació, en entrevistes, tertúlies, etc. Ha impartit conferències pràcticament en totes les comarques catalanes i en una llarga llista de poblacions importants espanyoles. També n’ha impartit a París, Brussel·les, Londres, Assisi, Lausanne, Hamburg, Bonn, Bremen, Lisboa, així com a Colòmbia, Argentina o Palestina. Ha participat i impartit conferències en diverses edicions del Fòrum Social Mundial.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Arcadi Oliveres Boadella nació en Barcelona en 1945 en el barrio de la Izquierda del Ensanche. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona y en 1968 obtuvo el título de licenciado. Desde 1966 se implicó activamente en las asambleas clandestinas del Sindicato Democrático de Estudiantes, participando en la famosa “caputxinada”, asamblea clandestina de estudiantes celebrada en la iglesia de los Capuchinos de Sarrià, bajo el cerco policial. En mayo de 1968 es procesado por el Tribunal de Orden Público y juzgado por reunión clandestina, siendo absuelto gracias a los informes favorables del decano de la Facultad de Economía y la defensa del abogado Francesc Casares.
En el periodo de los 70 se implicó en diferentes actividades en favor de la democracia y el autogobierno de Cataluña. Así, por ejemplo, participó en la Assamblea de Catalunya. Pero la actividad más destacada en estos años es, sin duda, su militancia en Pax Christi. Otro hecho destacable fue, en el verano de 1976, la organización de diferentes marchas ciudadanas (Marxa per la Llibertat) por toda Cataluña, reclamando “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”. En una de estas marchas, prohibidas por el gobierno, Arcadi Oliveres es detenido por la Guardia Civil a La Sènia, pasando 72 horas en prisión.
En 1993 obtuvo el título de Doctor, con la tesis sobre el círculo de la economía de defensa y ganó una plaza como profesor titular en el Departamento de Economía Aplicada, impartiendo clases mayoritariamente en la Facultad de Ciencias Políticas, además de otros centros de la misma universidad.
En 1981 empieza su militancia en la organización Justícia i Pau. En diciembre del 2001, después de la muerte de Joan Gomis (entonces presidente de la organización), fue elegido presidente de esta entidad, cargo que mantiene en la actualidad.
En todos estos años, Arcadi Oliveres ha dedicado sus energías a múltiples cuestiones en defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social.

Algunas actividades destacadas:

-Campaña en favor del 0,7%.
-Primera campaña en favor de la Objeción Fiscal al gasto militar y la constitución de la Asamblea de Objetores Fiscales (1983).
-Campaña contra la ley reguladora de la objeción de conciencia y en favor de la insumisión (1984).
-Constitución de la Universidad Internacional de la Paz en Sant Cugat, también en 1984, de la cual es presidente.
-Campaña en contra del ingreso de España en la OTAN (1986).
-Cofundador de la Xarxa Europea Contra el Comercio de Armas (reuniones de Utrecht, 1984 y Malmö, 1987).
-Movilizaciones contra la primera guerra del Golfo (1991).
-Gran campaña en favor de la cancelación de la deuda externa (1999).
-Promoción de la banca ética en Cataluña, siendo elegido presidente honorario de la Plataforma Finançament Ètic i Solidari (FETS) el 1999.
-Movilizaciones contra la guerra de Irak (2003).
En los últimos años su activismo se ha incrementado de forma exponencial, con una media de dos o tres conferencias al día, además de diversas intervenciones en los medios de comunicación, en entrevistas, tertulias, etc.  Ha impartido conferencias prácticamente en todas las comarcas catalanas y en una larga lista de poblaciones importantes españolas. También en París, Bruselas, Londres, Asís, Lausanne, Hamburgo, Bonn, Bremen, Lisboa, así como en Colombia, Argentina o Palestina. Y ha participado en conferencias e impartido seminarios en varias ediciones del Forum Social Mundial.